अ. क्र. संशोधकांची नावे संशोधन शीर्षक प्रकाशन वर्ष
Prashant Gokarankar,Sachin Chorage, Anil Rajbhar
Butterfly Diversity of Maharashtra Nature Park
२००८
Ninad Raut and Anand Pendharkar
Butterfly (Rhopalocera) fauna of Maharashtra Nature Park, Mumbai, Maharashtra, India
२०१०
Walmiki Nitin Vijay Awsare Siddhesh Karangutkar, Vishal wagh, Bhaskar Yengal, Shailesh Salvi and Rishab Pillai
Herpetofauna of Maharashtra Nature Park, Mumbai, Maharashtra (India)
२०१२
Devyani Singh and Goldin Quadros
Butterfly (Rhopalocera) fauna of Maharashtra Nature Park, Mumbai, Maharashtra, India
२०१३
Kashmira Khot, Goldin Quadros and Vaishali Somani
Ant Diversity in an urban garden at Mumbai, Maharashtra
२०१३