वटवाघूळ, खारुताई व उंदीर हे उद्यानात नियमितपणे आढळणारे सस्तन प्राणी आहेत. त्यामध्ये खारुताई तर उद्यानात प्रत्येक ठिकाणी आढळते.