जन माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची यादी

अ. क्र. नाव आणि पद पत्ता व भ्रमणध्वनी
१.
श्री. चंदन शिरसाट
अपिलीय अधिकारी
महाराष्ट्र निसर्ग उद्यान संस्था सायन-वांद्रे जोड रस्ता, धारावी, मुंबई- ४०० १०७
भ्रमणध्वनी: ०२२-२४०७९९३९
२.
श्री. आर. के. नायर
जन माहिती अधिकारी
३.
श्री. अमित देसाई
सह्ह्याक जन माहिती अधिकारी